www.kerres.nl


Ley Kerres
Ambachtsstraat 4
6461 EW Kerkrade

ley@kerres.nl


De site is bijgewerkt op: 21 december 2022

Inhoud


Kapelletje Berenbos

Johan Scholtes

Opa Kerres
- Voorwoord
- De naam Kerres
- De voorouders
- Onze overgrootvader

- Onze grootvader
- Gedachtenisprentje
- Autobedrijven Kerres tot WO II

- Autobedrijven Kerres na WO II
Bijlagen
- De (klein)kinderen
- Maatschappelijke activiteiten

- Foto's 40-jarig bestaan Harmonie St.Pancratius
- Foto Gouden K.A.B.feest
- Politieke activiteiten
- Beschikbare krantenartikelen

                                   Kapelletje Berenbos

                                                         Kapelsje Berebusj

Kapelletje Berenbos.jpg


Dit kapelletje, ook bekend onder de namen Mariakapelletje en Kloosterkapelletje, is sinds het in 1846 is gebouwd,

talloze malen geschilderd. Zo heb ik in 1976 van de familie Herinx uit Haanrade een door L.Vermeeren gemaakt

schilderij gekregen, dat sinds die tijd in onze woning hangt. En enige tijd geleden heb ik van mijn vriend Leo Arets een

prachtig schilderij met het zelfde onderwerp gekregen. Dit was afkomstig van zijn overleden ouders, waardoor ik

hiermee ook een mooie herinnering heb aan een echtpaar waaraan ik n vaak in de omgeving rondzwierf,

kwam ik ook af en toe bij het kapelletje Berenbos. Toen het kapelletje op8 november 1961 sneuvelde was ik bijna elf

jaar oud. Het is niet mogelijk om het kapelletje te vergeten. In ontelbare

woningen kom je het kapelletje op een foto of

schilderij weer tegen.

 

750-jarig jubileum Schutterij St.Sebastianus Herzogenrath

Op 2 juli 2000 waren we namens het St.Catharinagilde met z'n drieën (wijlen voorzitter Frits Sprokel, wijlen vaandrig

Alexander Janssen en ik zelf in mijn hoedanigheid van secretaris) aanwezig bij de viering van dit jubileum. Na de

gebruikelijke H.Mis in de
St. Maria Himmelfahrt Kirche in de Kleikstraße in Herzogenrath, gingen we de Kleikstrasse

omhoog richting Mariakapelle (ook wel Pestkapelle genoemd). De jubilerende schutterij had financiële middelen ter

beschikking gesteld om dit eeuwenoude kapelletje te laten restaureren. En op die dag werd het opnieuw ingezegend.

Een toespraak en een geestelijke welke de wijwaterkwast hanteerde waren onderdeel van het gebeuren. En wij drieën

stonden er te staan. Tot er plotseling een gedachte bij mij opkwam, welke ik meteen aan Frits, die naast me stond,

doorgaf: “Kapelsje Berebeusj” Deze gedachte hadden in het verleden al velen gehad. En enkelen hadden deze

gedachte ook uitgesproken. Onder andere Vicaris Schnackers.

 

Notulen Bestuursvergadering St. Catharinagilde Kerkrade-Holz op dinsdag 1 augustus 2000.

Agendapunt 4 Evaluatie bezoek Herzogenrath zondag 2 juli jl. (gedeeltelijk).

Kapelletje Beerenbosch

Naar aanleiding van de hernieuwde inzegening van het kapelletje in Herzogenrath sprak Ley

Kerres een bij Frits Sprokel reeds langer sluimerende gedachte uit: het herbouwen van het

kapelletje bij de Beerenbosch. Dit kapelletje is ca.40 jaar geleden, bij een poging het

kapelletje te verplaatsen, vernield. Afgesproken is dat een vooronderzoek gedaan zal

worden naar de mogelijkheden dit te realiseren. In een later stadium zal dan worden beslist of

het projekt tot uitvoering gebracht zal worden.

Verslag: Ley Kerres, secretaris.

 

Bouw

Het St.Catharinagilde heeft met een aantal vrijwilligers dit project voortvarend aangepakt.

 

Boekje

Het hele geschiedenis van het oorspronkelijke kapelletje Berenbos en de voortvarende wijze waarop het

herbouwproject, vanaf het eerste idee tot en met de realisatie, door onder andere vrijwilligers en sympathisanten van

het St.Catharinagilde, is prachtig beschreven door wijlen Frits Sprokel in het boekje
De terugkeer van het kapelletje

Berenbos
. Dit boekje is uitgegeven door het St.Catharinagilde, Kerkrade-Holz in samenwerking met de Stichting

Historische Kring Kerkrade. Op bladzijde 11 van het boekje: ...mompelde de toenmalig secretaris Ley Kerres:

“Kapelsje Berebeusj.....”


Tot slot

– Voor velen is het herbouwde kapelletje een plek van rust en troost. Ze gaan er regelmatig langs

om er even tot rust te komen of op een of andere wijze met God te praten. In een incidenteel geval

wordt er zelfs as van een overledene verstrooid.

 

Ieder keer als ik bij de Roderlandbaan vlakbij de ingang van Rolduc kom en zie het kapelletje ben ik steeds weer

opnieuw een beetje trots.

Johan Scholtes


JohanScholtes.gif15 februari 1920 - 17 juni 1998

Een van de hobby's van Ley was het ordenen en digitaliseren van het persoonlijk archief van wijlen Johan Scholtes

(1920-1998), onder andere verzetsstrijder, secretaris/directeur van het WMC, ereburger van Kerkrade en schrijver van

de boekenreeks "Kerkrade in de schaduw der eeuwen". Eindelijk is dit project afgerond. Iedereen heeft nu inzage in

het archief van de man zonder wie het WMC nooit zou zijn geworden wat het nu is.


Wie was Johan Scholtes?

Johan is niet de man die het Kerkraadse Wereld Muziek Concours heeft opgericht, maar het wel tot grote bloei heeft

gebracht. In 1960 werd Johan de eerste ereburger van Kerkrade.

Oud-WMC-voorzitter Mr. Bert van de Weijer heeft Johan Scholtes omschreven als de architect van het WMC.

Onbekend

Johan beleefde zijn belangrijkste periode bij het WMC tot 1961. Aangezien ik in dat jaar pas tien jaar oud was heb ik

géén enkele persoonlijke herinnering aan hem uit die tijd.


Achterachterburen

Sinds januari 1987 wonen wij op het adres Ambachtsstraat 4 in Kerkrade. Achter de tuin van onze achterburen

(Familie Kreijen-Wiertz) lag de tuin van het echtpaar Scholtes-Duijkers en de gezusters Duijkers. Laatstgenoemde

gezusters (Trautje en Maria) exploiteerden indertijd een winkeltje in religieuze artikelen (kaarsen, wijwaterbakjes

etc.). Het winkeltje stond ook bekend als 't Hilliejehuusje.


Na een jaar of twee ontstond er langzaam contact met Johan, zijn echtgenote en zijn twee schoonzussen. Zo werd

onze dochter Seema af en toe uitgenodigd om in hun tuin te komen spelen.

In mijn hoedanigheid van penningmeester van het Catharinagilde bezocht ik Johan later in zijn woning om enkele

financiële zaken te regelen. En zo groeide langzaam onze relatie.


Executeur-testamentair

Johan was al jaren bevriend met Frits Sprokel. Frits was, net zoals ik, lid van het dagelijks bestuur van het

Catharinagilde Kerkrade-Holz. Toen Johan aan Frits advies vroeg voor iemand die bij zijn overlijden alles zou kunnen

regelen en daarbij mijn naam noemde, reageerde Frits positief. En zo werd ik notarieel benoemd tot executeur-

testamentair. Tegenwoordig heet dit executeur.


Vriendschap?

Hoewel er steeds meer en intensiever contact tussen Johan en mij was, is de term vriendschap misschien enigszins

overdreven. Vanzelfsprekend werden mijn echtgenote Els en ik uitgenodigd voor de boekpresentatie van deel 9 van de

serie Kerkrade in de schaduw der eeuwen op 26 november 1988 in de Aula Major op Rolduc. Een serie waarvan ik de

overige delen (m.u.v. deel 1 en 2) al in het winkeltje van zijn schoonzussen had gekocht. De delen 1 en 2 heb ik

naderhand kunnen kopen bij een boekenantiquariaat in Heerlen.


Overlijden/uitvaart 1998

Bij de uitvaart van Johan heb ik mede namens de familie de leiding gehad over een aantal zaken zoals de contacten

met de uitvaartonderneming, de zangeres en de organist.


Graf

Samen met zijn weduwe Finy hebben wij door een kunstenares een grafsteen laten ontwerpen en uitvoeren. Op

verzoek van Johan zijn de belangrijkste aan hem toegekende onderscheidingen op zijn grafsteen vermeld. Johan ligt in

Kerkrade op het kerkhof bij de St.Lambertuskerk begraven.


Straatnaam

Namens het Catharinagilde heb ik, samen met Valence Verstappen, een verzoek ingediend om een straat in Kerkrade

naar Johan Scholtes te benoemen. Tijdens deze openbare hoorzitting was ook Harry Reumkens van het WMC

aanwezig, die hetzelfde voorstel indiende. De commissie heeft gehoor gegeven aan deze wens en is er een mooie

nieuwe straat in de buurt van het bovenste deel van de Holzstraat naar Johan Scholtes genoemd.


Archief

Na het overlijden van zijn schoonzussen en zijn echtgenote kreeg ik de beschikking over zijn archief. Hoewel het

woord archief een te mooie omschrijving is voor een grote hoeveelheid brieven en documenten. Wat hiermee te doen?

Niets doen? Dan zou het over een aantal jaren terecht komen in de oudpapier-container. Een boek over Johan

schrijven? Dit zou een moeizaam proces worden. Veel energie en geld voor een boek met waarschijnlijk maar een

kleine oplage. Daarnaast speelde ook een rol dat er enkele aspecten waren welke misschien niet in het voordeel van

Johan zouden pleiten. Blijkbaar waren er enige twijfels over zijn verzetsverleden. Althans over het gewicht welk

hieraan toegekend zou kunnen worden. Helaas waren er ook enkele criticasters welke vragen stelden bij de door Johan

zelf vermelde onderscheidingen. Uiteindelijk heb ik, als verantwoordelijk executeur-testamentair, gekozen voor een

soort compromis.

Alle documenten zijn door mij bestudeerd en geordend. Daarna heb ik alle documenten (ruim driehonderd), op een

voor iedereen toegankelijke website geplaatst: www.kerres.nl > archief Johan Scholtes. Per onderwerp zijn de

documenten voorzien van korte begeleidende teksten. Alle documenten zijn ook opgenomen bij rode-net.nl, de

cultuurhistorische website van de Gemeente Kerkrade.

Begin 2017 heb ik het gehele archief overgedragen aan de Gemeente Kerkrade. Zo kan in de toekomst een eventuele

belangstellende over alle originele documenten beschikken. Medio 2017 is ook de originele ingelijste oorkonde bij

gelegenheid van zijn benoeming tot (eerste) Ereburger van Kerkrade toegevoegd aan dit archief.


Op mijn werkkamer hangt nog steeds een mooie grote foto van Johan. Ik ben nog steeds trots dat Johan mij indertijd

het vertrouwen heeft geschonken om zijn nalatenschap te beheren.

Via een klik op onderstaande link is het complete archief van Johan Scholtes meer dan driehonderd documenten

beschikbaar:


Johan Scholtes


                                                          In bewerking


Opa Kerres

(M.J. Kerres)

en de autobedrijven Kerres

Opa Kerres.jpg1884 – 1960 

 

Voorwoord 

 

Kerkrade, oktober 2022.

 
Wij, Jo en Ley Kerres, zijn kleinkinderen van Mathias Jozef Kerres. Onze vaders zijn Leonard Jozef (Leo)

resp. Willem Karel (Wiel) Kerres.

In onze onderlinge contacten bleek al gauw dat Jo in het bezit is van relatief veel documentatie en foto's over onze opa

Kerres en zijn voorvaders. Ook het feit dat Jo een groot deel van zijn kindertijd en jeugd boven het bedrijfspand aan

de Bleijerheiderstraat 12 heeft gewoond is een belangrijke bron van informatie. Vanzelfsprekend zijn de herinneringen

van Jo, na soms meer dan 75 jaar, niet altijd meer helemaal zuiver. Door interne gezinsperikelen waren de bezoeken

van Ley aan de woning en het bedrijf van zijn grootvader zeer sporadisch. Van de (schoon)kinderen van onze opa is

momenteel alleen tante Mia (weduwe van Teun Kerres) nog onder ons.

Doel van onze activiteit is het vastleggen van de biografie van een bijzonder mens. Zijn leven, zijn activiteiten en zijn

invloed welke tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is.

Door deze biografie hopen wij dat zijn kleinkinderen en hun nazaten kennis kunnen opdoen van hun bijzondere

voorvader. Misschien is dit voor hun – of voor een geïnteresseerde buitenstaander – een aanzet om een uitgebreidere

biografie samen te stellen Of een nader onderzoek te doen naar het ontstaan en de betekenis van de naam Kerres.

Hiervoor is dan vanzelfsprekend verder archiefonderzoek
noodzakelijk.

De overzichten van de gemeenteraads-, wethouders en locoburgemeester-activiteiten zijn, evenals de informatie over

de maatschappelijke betrokkenheid, vrijwel geheel gebaseerd op de door Jo verzamelde krantenartikelen en zijn

herinneringen. Dit impliceert dat er géén zekerheid is dat de informatie een compleet beeld geeft.

Is deze biografie de definitieve versie ? In principe niet. Wij gaan er namelijk van uit dat er door de familieleden een

aantal aanpassingen zal worden gepresenteerd. Zo zijn wij overtuigd dat het overzicht van de (klein)kinderen van onze

opa niet geheel compleet is. En ook het hoofdstuk Autobedrijven Kerres behoeft nog een groot aantal aanpassingen.

Met name over de periode na W.O.II zijn nog informatie en foto's welkom !


Jo en Ley Kerres

 

Eventuele reacties kunnen gericht worden aan:

Jo Kerres         familiekerres@home.nl  of   Ley Kerres    ley@kerres.nl

 
 

De naam Kerres

Hoewel de hoofdpersoon van ons overzicht onze Opa Kerres is, willen we toch enige aandacht besteden aan de naam

Kerres.

Het is géén wetenschappelijk onderzoek. Het leek ons de moeite waard om hier toch enige aandacht aan te besteden.

Dit op basis van de door met name Jo en zijn vader Leo verzamelde informatie.

 

Inleiding

Vrijwel alle Nederlanders met de naam Kerres zijn nazaten van onze opa Kerres. Van alle landen op de wereld komt de

naam Kerres het vaakst voor in Duitsland. In de tijd dat er nog papieren telefoonboeken bestonden heb ik

geconstateerd dat in ons buurdorp Herzogenrath (Duitsland) meer inwoners waren met de naam Kerres dan in geheel

Nederland.

 

De naam Kerres kwam, evenals de namen Kerris en Caris vaak voor in Aken als ook in het Eupener Land*. Het was de

verkorte vorm van
Macarius**

Ook fungeerde de naam Kerres als voornaam.

  • Eupener Land: Het noordelijk deel van het Duitstalige deel van de bevolking in Oost-België, het kanton Eupen vormende. Hiertoe behoren Eupen, Kelmis, Lontzen en Raeren.

  ** Macarius (of: Makarius) was een Koptisch-Christelijke Egyptische Monnik en Kluizenaar uit Egypte. Zijn naam  
       betekent: de gelukkige, de zalige.
   

Een andere bron voor de naam Kerres zou zijn de verwijzing naar de Romeinse godin Ceres. Ze was de godin van de

akkerbouw, in het bijzonder het graan. Volgens deskundigen was het woord afgeleid van de Indo-Europese stam
ker

(=groeien).


Enkele historische vermeldingen

– “Nach 19-jähriger Amtstätigkeit von 1631 bis 1650 ist Johann Hackhausen verstorben. Nach seinem Tod schrieb

   sein Amtsnachfolger Arnoldus Kerres (zuweilen auch: Kerris) im Kauf - und Erbungsbuch Gressenich einen
  
   schönen und würdigen Nachruf."

Andreas Kerres, kaiserl. Rittmeister, starb am 4. März 1673. Er besass zu Cornelimünster das Haus "Der Kaiser".

Johann Wilhelm Kerres * 17.06.1734 bzw. 17.06.1739 in Walhorn bekommt ab Mai 1760 das Gut Nohn (andere

   Schreibweise Noen, Nun, Nuhn) laut Katasterbuch Eupen-Kettenis überschrieben.

Johann Franz (Joannes Franciskus) Kerres ~ 28.05.1761 in Eupen - Kettenis (Sohn von Johann Wilhelm 

   Kerres
20.12.1847 i  Eupen - Kettenis. ( Beigeordneter; Bürgermeister und Kirchenrendant) Johann Franz

   Kerres
wurde durch ein Gesetz der Franzosen 1796  in die Versorgungskommission als Verwalter berufen. Diese

   hatten die Aufgabe in den Hungerjahren 1817/18 unter den Armen Lebensmittel zu verteilen. Da die Mittel nie

   ausreichten, schenkten die Eheleute J.F. Kerres-Pelzer den dortigen Armen ein Kapital von 5200 Franken oder1365
 
   Thalern. Ab 28.11.1800 ist J.F. Kerres Gemeinderatsmitglied. Auch verwaltet er bis in die zweite Hälfte des 

   Jahres 1804 die Gemeindefinanzen

De voorouders

Niet alle gegevens zijn correct of compleet.

Peter Kerff (Kerris) * xx-xx-1673   † 30-03-1742 Gemmenich (B)
         
gehuwd met        
         
Maria Wirthz * xx-xx-1673 Gemmenich (B)  05-06-xx  
         
Jan Kerff (Kerris) * xx-xx-1692 Gemmenich (B)    
         
Andreas Kerff (Kerris) * xx-xx-1702 Gemmenich (B)    
         
Maria Kerff (Kerris) * xx-xx-1703 Gemmenich (B)    
         
Weinder Kerff (Kerris) * xx-xx- 1708 Gemmenich (B)    
         
Peter Kerff (Kerris) * 07-03-1710 Gemmenich (B)  30-03-1742 Gemmenich (B)
         
Gehuwd op 18-01-1750 met        
         
Johanna Franssen * xx-xx-17xx    18-12-1778  
         
Johann Hubert Kerris (Kerff) * 03-11-1750 Gemmenich (B)  17-12-1821 Aachen (D)
         
Gehuwd op 23-04-1781 met        
         
Maria Theresia Wehren * 07-03-1755 Aachen (D)  30-10-1785 Aachen (D)
         
Mathias Joseph Kerres * 26-08-1790 Aachen (D)  xx-xx- Vetschau (D)
         
gehuwd met        
         
Maria Anna Katharina Dahmen * 29-09-1793    17-07-1858 Vetschau (D)
         
Maria Magdalena Hubertina Kerres * xx-xx-1814 Heilig Kreuz, Aachen (D)  xx-xx-1889 Heilig Kreuz, Aachen (D)
         
Christ. Sebastian Merx * xx-xx-xxxx    xx-xx-xxxx  
(kind van Maria Kerres)        
         
Johann Mathias Hubertus Kerres
* xx-xx-1816      
         
Maria Agnes Kerres * xx-xx-1818      
         
gehuwd met        
         
Leonard Wagner * xx-xx-xxxx      
         
Peter Joseph Kerres * 07-01-1821 Aachen (D)  23-04-1905 Kerkrade (NL)
         
gehuwd op 09-01-1847        
         
Maria Elisabeth Merx * 12-10-1822 Vetschau (D)  16-02-1907 Kerkrade (NL)
         
Mathias Joseph Kerres * 28-06-1847    08-06-1936  
         
gehuwd met        
         
Elisabeth Offermans * 16-08-1838   18-08-1934  
         
Peter Joseph Kerres* * 01-09-xxxx Herzogenrath (D)  25-08-1906  
         
gehuwd met        
         
Maria Wilhelmina Melchers * xx-xx-xxxx Ubach over Worms (NL)  xx-xx-xxxx  
         
Maria Katharina Kerres        
(Antoinette) * 22-07-1849 Vetschau (D)  20-11-1942 Roberts Cove La USA
         
gehuwd met        
         
Hubert Joseph Theunissen * 17-10-1842 Heerlen (NL)  21-10-1908 Roberts Cove La (USA)
         
Magdalena Kerres * 04-02-1851 Horbach (D)  22-10-1911 Antwerpen (B)
         
gehuwd in 1881 met        
         
Honoré Victor Bailly * 01-08-1857 Schaerbeek (B)  08-03-1931 Antwerpen (B)
         
Maria Anna Kerres * 05-01-1853 Vetschau (D)  15-07-1928 Kerkrade (NL)
         
Carolina Kerres * 24-07-1854 Vetschau (D)  03-06-1921 Kerkrade (NL)
         
Leonard Kerres ** * 10-03-1856 Vetschau (D)  15-07-1909 Kerkrade (NL)
         
gehuwd met        
         
Anna Maria Paustenbach * xx-xx-xxxx Struch  21-06-1909 Kerkrade (NL)*Onze betovergrootvader


Peter Jozef Kerres. Mathias Leonard.jpg

Waarschijnlijk staat in het midden onze betovergrootvader Peter Jozef Kerres (1821 - 1905). 

Rechts staat een van zijn kinderen, zijn zoon Leonard (1856-1942).

Links staat waarschijnlijk zijn zoon
Mathias (1847 -1936)

 


**Onze overgrootvader

De vader van onze opa (onze overgrootvader) heette Leonard Kerres. Hij is geboren op 10 maart 1856 in Vetschau

(net over de Nederlandse grens bij De Locht). Laatstgenoemde is door zijn zussen in 1883 “gekoppeld” aan de

zwangere welgestelde weduwe Anna Maria Paustenbach in Eynatten Pruischen. Een Belgisch dorpje zo’n zes kilometer

ten zuiden van Aken. Hier werd op 15 december 1884 onze opa – Mathias Jozef Kerres – geboren. Volgens de moeder

van mede-auteur Jo was Leonard een grote statige man met zwart krullend haar. Na een aantal jaren in België

verhuisde het gezin naar de De Ham in Kerkrade. Op 26-06-1896 brandde hun huis volledig af. De halfzus van Opa liep

hierbij zulke ernstige brandwonden op dat ze na enige maanden verpleging in het “Elisabeth Spitaal” (Stift) in

Kerkrade overleed. De jongere broer van opa liep hierbij een rookvergiftiging op. Door de verzwakte longen overleed

hij op de leeftijd van 21 Jaar. Het huis bleek niet verzekerd, omdat Leonard de verzekeringspremie die hij wekelijks

moest afdragen in Kerkrade gebruikte voor de aanschaf van “borreltjes of bier” Dit was voor zijn echtgenote A.M.

Paustenbach aanleiding om Leonard op straat te zetten. Er kwam een echtscheiding van tafel en bed. Mevrouw A.M.

Paustenbach zocht toen een andere woongelegenheid. Na een tijdelijke woning kwam ze uiteindelijk uit op de

Bleijerheiderstraat 12 in Kerkrade. Aanvankelijk nog een eenvoudige arbeiderswoning. In 1925 werd het

woonhuis/bedrijfspand aan de straatzijde aangebouwd. Na enige omzwervingen, bijvoorbeeld als dagloner,

heeft Leonard onder andere in Aachen aan de Paßstrasse 17 gewoond. Na het overlijden van Mevrouw A.M.

Paustenbach in 1909 mocht Leonard bij zijn zoon, onze opa, op de Bleijerheiderstraat 12 gaan wonen. De rest van zijn

leven heeft Leonard Kerres op dit adres gewoond. Hij zou op 20-3-1942 overlijden in Kerkrade.

Het pand waar onze vaders opgroeiden – Bleijerheiderstraat 12 Kerkrade - was een gecombineerd

woonhuis/bedrijfspand. Met bovenwoningen en gelijkvloers een showroom en kantoren. Deze verbouwing vond in

1925 plaats. Dit met het doel om garage activiteiten – in de ruimste zin van het woord - mogelijk te maken. Later zou

blijken dat dit de basis werd voor een aantal aan de autobranche gerelateerde ondernemingen. Gestart werd in

een samenwerkingsverband met compagnon Brandts.

Het gezin bestond uiteindelijk uit vader, moeder en twaalf kinderen. (Oorspronkelijk vijftien, maar drie kinderen zijn al

zeer jong overleden.) En blijkbaar heeft nog enige tijd de grootvader van onze vaders – Leonard Kerres – deel

uitgemaakt van dit huishouden. Zij hebben dus de directe nabijheid van hun grootvader in hun kinder- en jeugdjaren

mogen ervaren.bidprentje leonard.jpg


Onze grootvader

Van de jeugdjaren en de periode van de jonge volwassenheid van onze opa is erg weinig bekend.

Blijkbaar heeft hij een opleiding genoten tot smid resp. slotsmid in Aachen aan de Gewerbeschule. Dit was de ideale

voorbereiding om het vak van automonteur te leren. Overigens weten we uit onze eigen jeugdjaren dat jongeren die

automonteur wilden worden, eerst tot bankwerker werden opgeleid aan de toenmalige ambachtsschool (nu LTS). Van

zijn autotechnische kennis zou opa later veel profijt hebben bij het opzetten van zijn bedrijf. Na zijn opleiding als

slotsmid is opa enige tijd bij drukkerij Anten op de Hoofdstraat in dienst geweest.

Opa is in 1922 genaturaliseerd. Toen nam deze procedure substantieel meer tijd in beslag dan nu. Ook waren de

kosten indertijd duidelijk hoger.

Onze opa was maatschappelijk erg betrokken. Daarom is hij al vroeg begonnen aan een carrière op het gebied van

vakbondswerk en politieke activiteiten. Ook kregen sociale en religieuze organisaties zijn ruime aandacht. In 1923

werd hij op 38-jarige leeftijd in de gemeenteraad van Kerkrade gekozen. Niet bekend is of opa al eerder een politieke

carrière ambieerde. Het feit dat hij pas in 1922 genaturaliseerd werd tot Nederlander beperkte zijn mogelijkheden in

dezen. Zijn gemeenteraadslidmaatschap ging later over in een wethouderschap. Tenslotte werd hij benoemd tot loco-

burgemeester van Kerkrade. In deze functie heeft hij, bij langdurige afwezigheid van burgemeester Habets,

laatstgenoemde geruime tijd vervangen.

Opa is op 24 november 1908 gehuwd met Maria Hubertina Frusch. Onze oma Kerres. Zij is geboren in Horbach op 5

april 1889 en overleden in Kerkrade op 9 februari 1949.

Eén van haar schoondochters – de echtgenote van zoon Wiel – sprak steeds met respect over haar.

“ ‘t woar ing jouw vrauw”. Over mijn grootvader was ze minder complimenteus.

Onze oma heeft vijftien kinderen - waaronder twee tweelingen - gebaard in een periode van tweeëntwintig jaar !

Daarnaast had zij de directe verantwoording voor een turbulent huishouden. Het zijn duidelijke indicaties voor een erg

zwaar leven. Hierbij mag niet vergeten worden dat tijdens haar leven vijf van haar kinderen zijn overleden. Helaas

mocht oma slechts 59 jaar worden.


Fam.Kerres.jpeg
Fotobewerking: Paul Kerres

Op bovenstaande foto uit 1932 zien we opa (Mathias Jozef Kerres) en oma (Maria Hubertina Kerres-Frusch) met

hun toenmalige gezin. Op de foto ontbreekt Hubert Jozef (1924-1944).
 

Het gezin Kerres heeft decennia lang gewoond aan de Bleijerheiderstraat 12 te Bleijerheide-Kerkrade. Het was een

gecombineerd woonhuis-bedrijfspand met een relatief groot bedrijfsterrein. De zijingang bevond zich om de hoek aan

de Bosstraat. In onze jeugdjaren waren hier zowel het transportbedrijf W.K.Kerres (Wiel Kerres) als ook Taxi Kerres

(Karel Kerres) gevestigd.

Opa gedroeg zich binnen het gezin als een soort godfather. Zo werd er in een bepaalde situatie door hem beslist dat

een tweetal kinderen een voorschot op hun erfenis moesten nemen om een ander kind, welk dreigde failliet te gaan, te

helpen. En de terugbetaling? Helaas! Op eenzelfde wijze werd een aanzienlijke belastingteruggave van een van zijn

zonen behandeld. Ook waakte hij ervoor dat niet welgevallige informatie binnenshuis bleef. Kinderen en

aangetrouwden behoorden hierbij duidelijk niet tot de inner circle.


Behalve dat opa, als goed katholiek, voor een grote kinderschare had gezorgd (in eerste instantie vijftien

nakomelingen) hadden zijn maatschappelijke en politieke activiteiten een vrij unieke omvang.

Op basis van een groot aantal krantenartikelen hebben wij een – helaas niet compleet – beeld kunnen

samenstellen van zijn maatschappelijke en politieke activiteiten.


Hij heeft zijn laatste zes levensjaren bij zijn dochter Ennie, die hem ook verpleegde, in Abdissenbosch gewoond. De

laatste maanden van zijn leven bracht hij door in het St. Jozefziekenhuis in Kerkrade. Hij had daar een 1e klas kamer.

Een eenpersoonskamer met dakkapel op de zolderverdieping. Daar kwam bijna niemand. Niet bepaald ideaal voor

iemand die altijd in de publieke belangstelling had gestaan. Zijn zoon Leo bezocht hem elke zondag. Af en toe ging de

zoon van Leo, kleinzoon Jo - medeauteur  van deze biografie - mee. Op 6 december 1960 is opa daar overleden.

Opa leed aan diabetes. Na zijn overlijden werd opa opgebaard in het achterste deel van de kantoorruimte in het

woon-bedrijfspand aan de Bleijerheiderstraat 12. Daarna gingen we te voet achter de rouwwagen van de

Bleijerheiderstraat naar het kerkhof aan de Voorterstraat op Bleijerheide.Limburgs Dagblad

6 December 1960

 

De heer M.J. Kerres uit Kerkrade overleden

Drager van de pauselijke onderscheiding

 

Kerkrade. 6 december (Eig. red.) –

In de vroege ochtend van dinsdag is in het St. Jozefziekenhuis in Kerkrade op 75-jarige leeftijd overleden de heer M.J.

Kerres. Kerkrade heeft met het heengaan van de heer Kerres, die reeds geruime tijd aan het ziekbed gekluisterd was,

een bijzonder verdienstelijk en gewaardeerd inwoner verloren. Niet alleen als wethouder van Kerkrade, doch ook als

promotor en voorzitter van verschillende instellingen op sociaal, cultureel en charitatief gebied was de heer Kerres een

energieke en stuwende persoonlijkheid, die zich volledig heeft ingezet voor de belangen van zijn gemeente.

In 1923 trad de heer Kerres toe tot de Kerkraadse gemeenteraad. In september 1935 volgde zijn benoeming tot

wethouder, in welke functie hij verscheidene portefeuilles beheerde. In september 1942 trok de heer Kerres zich terug

uit het college van B. en W., om na de oorlog van 1945 tot en met 1946 weer als wethouder deel uit te maken van de

voorlopige raad. Een van zijn grote verdiensten als gemeentebestuurslid is geweest o.a. het verkrijgen van een grote

subsidie ter bestrijding van de t.b.c.

Ook in de particuliere sector is hij een veelzijdig en bijzonder stimulerend figuur geweest. Zo was hij van 1939-1945

voorzitter van de Dienst Maatschappelijke Hulp en is hij tot 1957 vele jaren voorzitter geweest van de

woningvereniging Bleyerheide, thans Land van Rode. De harmonie St.Pancratius van Kerkrade-Nulland genoot vele

jaren de steun van de heer Kerres toen hij haar vice-voorzitter was.

Bijzonder verdienstelijk heeft hij zich gemaakt als eerste voorzitter van het district Kerkrade van het Limburgse

Groene Kruis, waarvan hij tot een der promotors gerekend kan worden. Jaren vóór de oprichting ontpopte hij zich

reeds als een groot propagandist. Ook was de heer Kerres een vurig propagandist voor de R.K. Werkliedenbond, de

huidige K.A.B. Van de R.K. Limburgse Diocesane Bond voor Muziekgezelschappen was hij mede-oprichter. In 1954 zag

de heer Kerres zijn vele verdiensten op charitatief, cultureel en sociaal gebied bekroond met de pauselijke

onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice. De heer Kerres maakte tot aan zijn overlijden deel uit van de Raad van

regenten van het St.Jozefziekenhuis te Kerkrade. Hij was de grondlegger van het garagebedrijf Kerres te Kerkrade.

Zaterdagmorgen 10 december heeft om tien uur de plechtige uitvaartdienst plaats in de Maria Gorettikerk van

Kerkrade-Nulland. Het stoffelijk overschot zal worden bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van Bleijerheide.Het gedachtenisprentje van opa Kerres: Prentje Opa Kerres 1.jpg           Prentje Opa Kerres 2.jpgHet gedachtenisprentje van oma Kerres:  Prentje Oma Kerres-Frusch 1.jpg         Prentje Oma Kerres-Frusch 2.jpg

 

 

Autobedrijven Kerres

Tot aan WO II

In het boekje Kerkrade in oude ansichten wordt melding gemaakt van de eerste Kerkraadse garages. In 1920 heeft de

firma Wetzels-Thevissen in de Grupellostraat een garage.
Eerste Kerkraadsche Auto Garage Grupellostraat 11

Kerkrade.
Ofschoon de betreffende ansichtskaart een andere indruk geeft moeten toch F. Brandts in de Einderstraat

(naast de latere winkel van Abels) en Werry in de Drievogelstraat al eerder met een garage begonnen zijn. Naderhand

vestigde Brandts zich hoek Kruisstraat / Veldkuilstraat.
Brandts Garage.

Waarschijnlijk heeft Opa  Kerres zich al in 1905 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als autobedrijf.

In 1912 is hij gestart met vervoer met vrachtauto's.

Kerres en Brandts

Vanaf circa 1924 tot 1932 heeft opa Kerres samen met Brandts een garagebedrijf geëxploiteerd.

Naderhand werd dit gevestigd aan de op een steenworp afstand gelegen Bleijerheiderstraat 12.

Op 15 april 1925 kwam de vergunning van de Gemeente Kerkrade om de woning met winkel en werkplaats te bouwen

aan de Bleijerheiderstraat 12. Een bijzonderheid was het feit dat de ruimte aan de trottoirzijde van het pand ingericht

was als showroom met een glazen pui tot op de bodem. Deze kon worden weggeschoven zodat de te showen auto’s

naar binnen of naar buiten konden worden gereden. Naderhand is deze voorkant veranderd in een kantoorpui.


In 1926 staat een advertentie in de lokale krant met nieuwjaarswensen. Als adres wordt aangegeven:

Bleijerheiderstraat 12. Men vermeldt: Official “Ford” Service Station. Dit Ford agentschap zou Brandts later alleen

voortzetten.Advertentie Kerres & Brandts.png

Gebroeders Kerres

Reparatiewerkplaats, taxivervoer, beheer ziekenauto, reisbureau, transport, vuilniswagen.

Er was ook sprake van een Opel-dealerschap. Op 04 augustus 1925 heeft Petroleum Continental Rotterdam

vergunning gekregen om op het adres Bleijerheiderstraat 12 een ondergrondse benzine opslag met aftappomp te

plaatsen. Deze benzinebewaarplaats had een inhoud van 6.000 liter.

In 1932 staat in de lokale krant een advertentie. Tekst onder andere: Het adres voor alle autoritten. Met vertrouwde

chauffeurs.
Dit duidt duidelijk om taxivervoer! Hier worden twee adressen genoemd: Bleijerheiderstraat 12 en

Rolduckerstraat 16.


Voorloper Taxibedrijf.jpg

In 1932 vermeldt het register van de Kamer van Koophandel:

De firma Kerres en Brandts (autogarage en reparatie-inrichting) Bleijerheiderstraat 12 Kerkrade. De Vennootschap

wordt ontbonden. De zaak wordt voorgezet door Gebrs. Kerres Rolduckerstraat 16 Kerkrade met een filiaal

Rolduckerstraat 16 Kerkrade. De 19-jarige Chris Kerres (12 maart 1913 – 17 mei 1988) werd benoemd als

bedrijfsleider.

Ook werden reisbureau activiteiten gestart. Er waren twee of drie touringcars. Dit onderdeel van het bedrijf werd

beheerd door een van de zonen van opa: Leo Kerres. In 1933 organiseerde men onder andere een dagtocht Oostende.

In die tijd een mondaine toeristenplaats. Ook werden regelmatig bustochten verzorgd naar Lourdes.


Oostende.Reisbureau.jpg

Bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog heeft Leo de touringcars onklaar gemaakt zo dat ze voor de Duitse bezetter

niet mee bruikbaar waren

Op 12 januari 1931 heeft de Texascompany Den Haag vergunning gekregen om een ondergrondse benzine opslag met

aftappomp te plaatsen aan de Rolduckerstraat 6 Aangezien Chris toen pas 17 jaar oud was, zal de activiteit op het

conto zijn gekomen van opa Kerres. De
Texascompany veranderde later in Texaco. Volgens de KvK is de

onderneminggevestigd op 2 mei 1936. Autogarage, importeren van automobielen en aanhangwagens.


Autobus.jpg

Er is een sterk vermoeden dat bovenstaande foto van een touringcarbus dateert uit 1931/1932 en toebehoort aan het

bedrijf van de Gebroeders Kerres. De geestelijke op de foto is Pater Luchesius Moeskops, een goede relatie van opa.


Een barre tocht

Onderstaande geschiedenis geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop het toen nog jonge garagebedrijf heeft

moeten pionieren.
Op 17 oktober 1931 heeft de Domaniale Mijn een Chevrolet truck besteld bij Kerres & Brand.

Deze vrachtwagen werd niet zoals nu afgeleverd op het bedrijfsadres, maar moest worden afgehaald bij de fabriek in

Antwerpen. Deze niet eenvoudige opdracht kwam op de schouders terecht van een van de zonen van opa Kerres. Leo.

De vader van medeauteur Jo.

De heenreis ging per spoor. Van het toenmalige treinstation Haanrade (voorheen station Rolduc) naar Aken. Daar werd

de reis voortgezet richting Luik. En via een treinrit naar Brussel werd richting gekozen voor het einddoel: Antwerpen.

En tenslotte ging Leo richting de Chevroletfabriek in Antwerpen.

Na het afhandelen van de benodigde formaliteiten werd de nieuwe aanwinst ter beschikking gesteld en kon de

terugreis beginnen.

Het was niet eenvoudig een kwestie van achter het stuur kruipen, de sleutel in het contact en wegrijden. De

vrachtwagen bestond alleen maar uit een chassis zonder cabine. Met een houten kist met gereedschap op de

benzinetank als bestuurdersstoel. Onderstaande tekening geeft duidelijk weer onder welke primitieve omstandigheden

de terugrit plaats heeft gevonden. Het ware barre omstandigheden. Hartje winter. Temperaturen rond het vriespunt.

De hele tijd harde wind, regen en natte sneeuw. Er waren toen nog géén snelwegen. De route ging van dorp naar

dorp. Veel wegen waren slecht verhard. Vaak met los grind. In de grotere plaatsen hadden de wegen kinderkopjes. Die

onder deze omstandigheden natuurlijk spiegelglad waren. De snelheid was matig zodat Leo vele uren onder deze

uiterst beroerde omstandigheden onderweg was.

Uiteindelijk kwam onze held totaal kletsnat, verkleumd, vol modder en oververmoeid thuis aan.


Barre tocht.png


Deze afbeelding is door Jo toevallig ontdekt op de site domanialemijn. De originele folder uit het archief van de

Domaniale Mijn is nu in het archief van het RHCL (Regionaal historisch centrum Limburg).
Autobedrijven Kerres

Vanaf WO II

De ondernemingen zijn beschreven tot het ogenblik dat zij niet meer in het bezit zijn van een van de nazaten van opa Kerres.

 

Taxi Kerres

In 1932 was er al sprake van taxi-activiteiten.

In 1949 heeft Karel, toen administratief werkzaam bij de politie, samen met negen anderen, de Staatsloterij

gewonnen, Honderduizend gulden gedeeld door tien betekende tienduizend gulden per persoon. Een leuk startkapitaal

voor het stichten resp. overnemen van een taxibedrijf.

Karel heeft toen de taxi-activiteiten overgenomen. In drukke tijden, zoals met Kerstmis, werd Karel bij het taxivervoer

geassisteerd door leden van zijn (schoon)familie.

Taxi Kerres is in 1986 overgenomen door Citytax, de heer Vallinga.

 

Renault Chr. Kerres

In 1950 richtte Chris Kerres zijn eerste autobedrijf op. Het dealerschap Renault bestaat sinds 1955. Het garagebedrijf

was oorspronkelijk gevestigd in Kerkrade aan de Rolduckerstraat 16

Rond 1964 is het dealerschap overgenomen door Tichelaar Autobedrijven uit Breda in samenwerking met

Chevron/Texaco. Directeur werd de heer Kruger. In 1975 werd Frits Lux - de voormalige bedrijfsleider de nieuwe

eigenaar.

Kera

Frans Brandts richtte in 1913 een garagebedrijf op. Garage Brandts was gevestigd aan de Kerkradersteenweg 5 in

Kerkrade. Hij was dealer van het automerk Ford en beheerder van het tankstation dat Brandts in 1953 verkocht aan

Chris Kerres. Zoon van opa Kerres. Later werd nog extra grond gekocht van Brandts, zodat het autobedrijf kon

uitbreiden

Volgens de KvK is Autobedrijven Kera B.V. op 27 december 1956 opgericht door Chris Kerres. De naam Kera is bedacht

door een medewerker van de KvK. De oorspronkelijke voorgestelde naam, met hierin
Kerres, zou voor verwarring

kunnen zorgen.

Omstreeks 1964 kwam het garagebedrijf in de handen van de zoon van Chris: May Kerres.

Het garagebedrijf was sinds 1966 BMW-dealer Kera (Kerres Auto) en groeide uit tot een begrip in Kerkrade en ver

daarbuiten. In 1969 werd het bedrijfspand gemoderniseerd.

De eerste uitbreiding was de overname van Gelca Geleen (BMW-dealer). Ook zou een tweede filiaal worden geopend in

Maastricht: Keram. Inmiddels werd de naam Kera voor het gehele bedrijf gewijzigd in Keram. Het gerenommeerde

bedrijf groeide in Kerkrade, maar kon op het vertrouwde adres niet uitgebreid worden. Daarom verhuisde Keram in

2015 naar de Autoboulevard in Heerlen.

Het voormalig bedrijfspand heeft daarna vijf jaar leeg gestaan. Inmiddels heeft men afscheid genomen van de

vestiging in Geleen en is de vestiging in Maastricht verhuisd naar een locatie vlakbij het vliegveld. Op 1 januari 1999

droeg de toen 70-jarige May Kerres de leiding van de BMW garage over aan zijn zoon Ralph.

Per 1 januari 2021 is Keram verkocht aan Emil Frey Nederland-dochter Ekris.

 


Transportbedrijf W.K. Kerres B.V.

Ontstaan als een van de spin-offs van Gebrs. Kerres. Willem Karel Kerres (Wiel) is de vader van medeauteur Ley.

De Gebroeders Kerres kochten in 1949 een zestal voertuigen uit het voormalige Amerikaanse leger.

Hiervan werden vier bruikbare vrachtwagens samengesteld. De slooprestanten van de twee overige

vrachtwagens werden bij zoon Leo in de tuin van zijn woonhuis geparkeerd. Dit tot grote vreugde van de jongens uit

de buurt. Voor hen de perfecte speeltuin. Daarnaast de enige manier om een vrachtwagen van binnen te zien.

De broers Leo en Joep reden aanvankelijk eigen vrachtwagens. Meestal ten dienste van hun broer Wiel. Frans had,

behalve verhuur van luxe auto's met chauffeur, ook een eigen transportbedrijf. De gevolgen van de watersnoodramp in

februari 1953 waren voor hem catastrofaal. Uiteindelijk beëindigde Frans in 1955 noodgedwongen zijn

bedrijfsactiviteiten. Op instigatie van opa Kerres treedt hij in 1955 in dienst bij zijn broer Wiel in de functie van

vrachtwagenmonteur.
Naderhand wordt hij chef de garage bij dit bedrijf.

Al vrij gauw werd het importeren en verhandelen van bouw- en wegenbouwmaterialen een belangrijke activiteit binnen

het bedrijf. Uit Aken (Rothe Erde) werd een soort rode gravel - Aroda - geïmporteerd en verhandeld.

Op onderstaande foto staat Wiel Kerres, tweede van links. Geheel links zijn oudste zoon May (Mathieu).


Aroda.jpg

Teloorgang bedrijf

In 1966 zo’n twee jaar voor het overlijden van Wiel was er van een eens zo florerend bedrijf niet meer veel over. Of

zoals het spreekwoord luidt: zo gewonnen, zo geronnen.
Door bemoeienis van zijn broer Chris is het bedrijf, althans

wat er nog van over was, overgenomen door Chris en hun beider broer Frans. Chris heeft toen in eerste instantie de

leiding van het bedrijf op zich genomen. Hiertoe was hij enkele uren per dag op kantoor aanwezig.
Naderhand is het

bedrijf doorgeschoven naar Frans en naar Willy Kuckelkorn, zoon van Tina, de zus van de gebroeders Kerres. Zij

hebben het bedrijf weer tot een succesvolle onderneming weten te transformeren. Naderhand werd ook Jos - de zoon

van Frans - bij de activiteiten betrokken.

 
Buitenlandse vestigingen.

Er waren vestigingen in Duitsland (Aken) en België (Dilsen-Stokkem). In 1966 of 1967 werd Kerres GmbH in

Hückelhoven (Duitsland) opgericht.

 
Samenwerking Jos en Willy

Jos Kerres en Willy Kuckelkorn namen 1987 het transportbedrijf van Hans Bost over. Hoewel ze volledig eigenaar

waren van het bedrijf, gelegen aan de Steenbergstraat 91 in Kerkrade-West werd de naam KerresBost B.V.

gehanteerd.

Samenwerking tussen Jos en Willy had verder betrekkking op de bedrijven Gehlen Schols aan de Steenberg

(deeleigendom), daarna werd het bedrijf Habets in Gronsveld overgenomen en in het bedrijf Freshtrans geïntegreerd.

Hier was sprake van geconditioneerd vervoer.

De samenwerking tussen Willy en Jos was niet optimaal. Beiden zijn naderhand hun eigen weg gegaan. Zo heeft Willy
 
het bedrijf Kerres GmbH (Hückelhoven in Duitsland) tijdelijk voortgezet.


Kerres Transportgroep

De zoon van Frans, Jos Kerres, heeft naderhand diverse transportbedrijven geëxploiteerd. Onder andere het vervoer

voor
supermarkten zoals Plus, Sligro en Lidl. Per 24 januari 2014 zijn de bedrijfsactiviteiten overgedragen aan

Post-Kogeko.


Kerres Cargo Logistics

Momenteel (2022) is Jos actief als eigenaar van Kerres Cargo Logistics. Dit
bedrijf is de jongste tak van de

ondernemersdynastie.
Bijlagen


De (klein)kinderen van onze opa

Het overzicht is redelijk compleet.


Jan Sebastian

08 juni 1909 – 29 09 1938 (Davos)

 

Leonard Jozef (Vader van Jo, peetoom van Ley)

Tweelingbroer van Hubertina

04 augustus 1911 (Kerkrade) – 23 Augustus 2001 (Heerlen)

x Maria Wilhelmina Catharina Topeters 21 juni 1914 (Buggunum) – 15 augustus 1973 (Kerkrade)

 

Jo

04 juni 1943

x Ank Klinkenberg 15 augustus 1949

Lion 13 juni 1977

 

Ika

26 oktober 1944

x Jean Ploumen 23 maart 1943 – 05 augustus 2015

Annemiek 17 april 1973

Mathijs 30 december 1976

 

Frans

15 mei 1946

 

Jean

27 november 1947

x Ans Greven 02 mei 1953

Mitch 26 maart 1990

 

Ans

06 mei 1950

x Wim Siepers 13 juli 1946

Viktor 03 september 1982

Raoul 03 september 1982

 

Carola

04 februari 1952

x Math Palmen 28 maart 1946 – 27 juni 2017

 

Riks

16 november 1953 – 5 juli 2021

x Ingrid Curfs 06 maart 1961 -

 

Wil

15 juli 1955

x Frans Hodiamont 11 juli 1954

Astrid 03 februari 1984

Marcel 04 oktober 1991

 

Hubertina Wilhelmina (Tante Tina)

Tweelingzus van Leo/Lei

04 augustus 1911 (Kerkrade) – 23 augustus 2000 (Kerkrade)

x Jacob Kuckelkorn 21 maart 1909 (Heerlen) – 19 maart 1938 (Kerkrade)

 

Willy 08 oktober 1937 (Kerkrade) – 13 juni 2006 (Kerkrade)

x Hannelore Laschet

Petra

x Ger Dovermann

 

 

Christiaan Jozef Kerres (Oom Chris)

12 maart 1913 (Kerkrade) – 17 mei 1988 (Kerkrade)

x Maria Dortu 04 september 1914 (Kerkrade) – 26 mei 1995 (Kerkrade)

 

May

x Marlies Schnackers

Ralph

Michel

 

Marie-José

02 april 1940 (Kerkrade) – 14 oktober 1993

x Bischeraux Partner Teun Loop

Marc

Guido

 

Annie

02 oktober 1943 (Kerkrade) – 01 maart 2015 (Maastricht)

x Wiel Coerver

Desirée

Marcel

 

Mathias Jozef (Oom Joep)

18 december 1914 (Kerkrade) – 08 maart 1996 (Kerkrade)

x Trautje Lataster 09 september 1916 (Kerkrade) – 30 januari 1982 (Heerlen)
 

Alma 18 oktober 1937 – 09 oktober 1986

x Frans Schipper

Gerry 28 04 1961

 

Frans Willem

09 juli 1916 (Kerkrade) – 19 augustus 1916 (Kerkrade)

 

Anna Maria

09 juli 1916 (Kerkrade) – 03 september 1916 (Kerkrade)

 

Anna Maria (Tante Ennie)

11 oktober 1917 Kerkrade) – 21 januari 1967 (Helmond)

x Rinus Busink 28 november 1918 – 01 juli 1989 (Kerkrade)

 

Wilma 12 04 1945

x Jac. Van de Weyer

 

Ria 04 08 1946

x Snackers (gesch.)

 

Marjan 24 01 1948 – november 1985

x Pijl (gesch.)

 

Anny 06 augustus 1951 – 14 december 2009

x Ger van de Gaar

 

Ton 05 02 1957

x Mulder

 

 

Willem Karel (Vader van Ley, oom van Jo)

29 maart 1920 (Kerkrade) – 26 juli 1968 (Heerlen)

x Mia Curfs 03 februari 1923 (Kerkrade) – 05 juni 2006 (Heerlen)

Gescheiden.

Mathieu 08 juni 1945 – 09 juni 1998

x Conny Bastiaens 20 december 1949

Joëlle 20 december 1987

Isabel

Jolien


Marjo 14 oktober 1946 (Kerkrade) – 29 april 1977 (Susteren)

 

Leo/Ley 16 december 1950 (Kerkrade)

x Els Hacking 29 maart 1957 (Kerkrade) - 22 februari 2020 (Kerkrade)

 

Jérôme 29 januari 1982 (Heerlen) – 22 januari 1993 (Maastricht)

Guillaume 1984

Seema 23 december 1986 (Delhi, India) 24 april 1987 > Kerkrade

 

Frans Maria (Oom Frans)

17 november 1921 – 09 juli 2016 (Hagen Dld)

x Christel Meertens 22 juli 1924 (Kerkrade) – 31 mei 1975 (Kerkrade)

x Rosemarie

 

Jos 1 juni 1955

x Joan van het Veld

Machiel

Martijn

 

Milly 15 september 1957

x Emiel Lataster

Yannick

Susette

Frédérique

 

Hubert Jozef

30 juni 1924 (Kerkrade) – 30 augustus 1944 (Buchenwald)

 

Maria

22 november 1925 (Kerkrade) – 22 november 1925 (Kerkrade)

 

Karel Willem (Oom Karel)

03 juli 1927 (Kerkrade) – 05 januari 1995 (Kerkrade)

x Agnes Kasten 03 oktober 1939 (Kerkrade) – 22-08-2002 ?

Rob 22 mei 1965

x Claudia

 

Jolanda 15 december 1967

x Otto Leers

Levi

 

Antoon Johan Maria (Oom Teun)

31 december 1928 (Kerkrade) – 19 december 1999.

x Mia Meertens 23 augustus 1935 (Nieuwenhagen)

 

Ine

x Frans Schormans

Jolie

Ger 29 juni 1961 – 05 juni 1999

Paul

x Marie-José Heltzel

Mike

Gillian

Angeline

x Hub van Laar

Lars

Bente

 

Maria Anna (Tante Marianne)

20 juli 1931 (Kerkrade) – 04 juli 1990

x Wiel Laschet 29 juni 1929 – 08 oktober 1997

 

Karel 08 juli 1956 - 10 mei 2014

x Ilona Vletzke

 

Lilian  31 oktober 1959 - 13 oktober 2022

x Ruud van Loo (gesch.)

Anouk

Jules

 

Miriam

x René van Drunen

Joëlle

Emelie

Yorrick

Zoë

 

Maatschappelijke activiteiten.

 

Centrale Keuken

13-01-1941. Opa is als wethouder aanwezig bij de opening.

 

Comité Jeugdige Werkloozen

23-01-1940. Feestavond voor jeugdige werkloozen. Opa Kerres aanwezig als wethouder van sociale Zaken en voorzitter van het
                   Comité tot de Ontwikkeling van Jeugdige werkloozen.

 

Gezamenlijke vak- en standsorganisaties

05-01-1921. Bestuursvergadering. Voorzitter: Opa Kerres.

 

Groene Kruis

07-11-1940. Benoeming tot onervoorzitter van de afdeling Kerkrade.

02-12-1948. Lidmaatschap districtsbestuur

31-07-1952. Vermelding als groot ijveraar voor een consultatiebureau op Bleijerheide.

 

Flobertschutterij Prins Hendrik

25-04-1952. Benoeming tot ere-voorzitter.

 

Harmonie St.Pancratius1938-05-30-A 40 jarig bestaan Harmonie st. Pancratius.jpg

Bovenstaande foto is gemaakt op 30-05-1938  b.g.v. het 40-jarig bestaaan van de toenmalige Harmonie St.Pancratius Kerkrade-Nulland.


Op 05-09-1950 viert opa zijn 25-jarig jubileum als vicevoorzitter van Harmonie St.Pancratius Nulland.

 

Katholieke Arbeidersbeweging

Onderstaande foto gemaakt op 25 Mei 1948 b.g.v. het gouden jubileum van de Katholieke Arbeidersbeweging (Voorheen: R.K. Werklieden). Opa is hiervan de ere-voorzitter.


B- R.K.W. 40 jarig jubileum 1938.jpg
1948-05-24-A Gouden K.A.B. feest.jpg


Bovenstaande foto van 24 Oktober 1950 is van de toekenning van de  Gouden legpenning voor opa i.v.m. zijn 50-jarig lidmaatschap van de Katholieke Arbeidersbeweging.

 

Katholiekendag Sittard.,

05-05-1923: Lezing door opa. De verheven taak der arbeidersvrouw als echtgenoote en moeder.

 

Limb.Kath.Woningbouwvereniging

10-10-1950. Zaterdagmiddag, kwart over drie, houdt de Limb.kath.bond van Woningbouwverenigingen in de bovenzaal van het Witte

                   Paard in Sittard een algemene vergadering. Het aftredende bestuurslid, de heer H. Stramans, stelt zich herkiesbaar. In de

                   vacature van de heer P.J. Lambrichts stelt de woningvereniging Bleyerheide de heer M.J. Kerres en de woningvereniging

                   Tegelen de heer Q.L. Laumans candidaat. Tevens komt aan de orde de bepaling van het standpunt inzake etagebouw.

09-11-1950. Opa kandideert en wordt herkozen als bestuurslid.

13-06-1951. Opa treedt – volgens schema – af als bestuurslid.

 

Ons Dagelijks Brood

09-08-1918  Opa wordt in de oprichtingsakte vermeld als slotsmid.

 

R.K. Middenstandsvereeniging

27-09-1928. Oprichting

17-01-1933. Jaarvergadering. Opa Kerres niet herkozen in bestuur.

02-05-1934. Opa wordt aangewezen als ondervoorzitter R.K. Middenstandsvereeniging Kom

 

Toneelvereeniging “Vondel”

03-10-1922. Onderafdeling van R.K. Werklieden. Opa is als voorzitter aanwezig.

  

Vereeniging van R.K. Raadsleden

25-01-1940. Oprichting Afdeeling Heerlen en Omstreken van de Vereeniging van R.K. Raadsleden. Opa wordt benoemd tot
                   ondervoorzitter.

 

VVVV (Veilig Verkeer)

21-01-1933. Opa wordt gekozen in het voorlopige bestuur.

 


Politieke activiteiten

 

Gemeenteraad Kerkrade

1923-05-26 Gekozen als raadslid : M.J. Kerres

1925-11-12 Deelname aan raadsvergadering

1925-11-17 Benoeming tot lid raadscommissie Sociale Aangelegenheden

1925-12-22 Raadsvergadering. o.a. Begroting 1926 en weekmarkten Bleijerheide en Chèvremont

1926-12-02 Raadsvergadering. Opa afwezig.

1927-05-09 Gekozen onder andere de Heer Kerres (Lijst Buck)

1928-08-25 Brief aan Gedeputeerde Staten i.v.m. levering autobanden.

1930-07-29 De Nieuwe Koerier Maas-en Roerbode: Maandagavond vergaderde de gemeenteraad, waarin de voorzitter mededeeling deed

                  van het Koninklijk besluit, waarbij het raadsbesluit van 26 Juli om verlenging van het contract met de Rheinische   
                 
                  Elektrizitats und Kleinbahn Gesellschaft te Aken voor de levering van electrischen stroom aan de gemeente werd geschorst

                  gedurende de tijd van 1 jaar. De leden Kerres en Ackens werden aangewezen om de belangen der gemeente voor den Raad

                  van State te gaan bepleiten. Een der wethouders zal bovendien door het college worden aangewezen .

1931-04-29 Samenstelling groslijsten (voorlopige kandidaatlijsten) gemeenteraadsverkiezingen.

1931-06-19 Gemeenteraadsverkiezingen. Opa is gekozen voor partij R.K.

1934-11-08 Opa is kandidaat om voorzitter te worden van de Katholieke Raadsfractie in Kerkrade

1934-11-10 Opa wordt gekozen om voorzitter te worden van de Katholieke Raadsfractie.Hij is nu 12 jaar in de Gemeenteraad

1935-09-04 Te Kerkrade zijn tot wethouders benoemd de heeren : Kerres, Van Kan, Schings en Villain. In de vorige zittingsperiode had de

                  gemeentelechts drie wethouders .

1939-08-08 De R.K. raadsfractie en de fractie-Huynen, resp . bestaande uit 9 en 7 leden , in totaal 16 van de 25 raadsleden, hebben

                  verschillende keeren vergaderd over de samenstelling van het nieuwe college van B . en W . en zijn tot overeenstemming

                  gekomen. ledere fractie zal twee wethouderszetels aanwijzen. De Kath. raadsfractie heeft aangewezen de leden J. Kerres,
         
                  aftredend wethouder en J . Spierts , de fractie Huynen de leden Huynen . oud-wethouder en J . Kleijnen . Drie van de vier

                  wethouders zullen zoodoende niet meer in het nieuwe college terugkeeren .

1940-03-20 Opa is nu lid van de R.K. Staatspartij

1945-07-05 Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen. Opa staat op de Lijst Cremers

1945-11-02 Spoedvergadering i.v.m. langdurige afwezigheid van burgemeester Habets.

1950-11-14 Maas- en Roerbode: Onder voorzitterschap van ir . Moubis werd in de bovenzaal van het Witte Paard een algemene

                  vergadering gehouden van de Limburgse katholieke bond van woningbouwverenigingen (
woningbouwverenigingen).

                  Burgemeester Starmans blijft op verzoek zijn bestuursfunctie vervullen , terwijl in de vacature Lambrichs bij enkele

                  candidaatstelling de heer M . J . Kerres uit Bleijerheide werd gekozen .

 

Wethouder

1928-09-19 Aanwezigheid in hoedanigheid van wethouder bij vergadering Katholieke Kiesvereeniging Bleijerheide.

1935-09-04 Opa wordt benoemd tot wethouder

1935-09-09 Taakverdeling wethouders. Opa: slachthuis en werkverschaffing

1941-07-23 Functieverdeling wethouders. Opa behoudt maatschappelijk Hulpbetoon, steunregeling en jeugdwerkeloozenzorg

 

Vermelding loco-burgemeester

1941-01-16 Opa zal als – tijdelijk – locoburgemeester burgemeester Habets namens de gemeenteraad toespreken.

1941-01-18 Opa spreekt burgemeester Habets toe b.g.v. van zijn ambtsjubileum

1945-11-20 Distributie stamkaarten. Mede-ondertekend door locoburgemeester M.J.Kerres

 

Relatie Gemeenteraad en bedrijfsactiviteiten

1928-08-08 Volgens de Nieuwe Koerier Maas- en Roerbode heeft de heer Ackens, lid van de gemeenteraad, zich schriftelijk gewend tot de

                  Ged.Staten van Limburg, met het verzoek een onderzoek te doen instellen naar een overtreding door het lid van den raad,

                  de heer Kerres, firmant van N.V. Kerres en Brands, wegens levering van autobanden aan de gemeente. In een schriftelijk
           
                  verweer had de heer Kerres doen weten, dat niet hij, doch zijn mede-firmant, de heer Brands die banden had geleverd.
         
1928-08-20 Raadsvergadering. Opa afwezig. Besproken werd het bezwaar van mederaadslid de heer Ackens i.v.m. levering autobanden

                  door de heer Brandts aan de Gemeente Kerkrade. Het zou belangenverstrengeling zijn.

1940-03-09 Reinigingsdienst. Verdubbeling ophalen huisvuil door de firma Gebr.Kerres.

1940-03-13 Onderhandelingen met de Gebr.Kerres.

1940-10-08 Krediet t.b.v. ombouwen naar gasgenerator van vrachtauto (t.b.v. ophalen huisvuil) aan de Gebrs. Kerres38.

1941-04-04 De Gemeente Kerkrade koopt de reinigingswagen van de Gebrs. Kerres. Tevens wordt het contract beëindigd.

 
Provinciale Staten

1935-08-01 De Nieuwe Koerier Maas- en Roerbode. De kath. Kiesvereeniging te Kerkrade-Kom heeft Zondag tot candidaat gesteld voor de

                  Prov.Staten de aftredende leden W. Koken Kerkrade, Jos. Maenen en P. Maenen, beiden Heerlen, J. Schaepkens van Riempst,

                  Maastricht en J. Kerres, Kerkrade

 

Beschikbare krantenartikelen

De krantenartikelen zijn om begrijpelijke redenen niet helemaal compleet. Dit betekent vanzelfsprekend dat de overzichten met betrekking tot de politieke en maatschappelijke activiteiten eenzelfde manco vertonen.


01. 1917-09-14 R.K. Werklieden Gekozen in het nieuwe bestuur. Doel: Collectieve inkoop aardappelen en wortelen t.b.v. leden.                          
                        Ook wilde men demelkvoorziening verbeteren.

02. 1918-07-11 Privéhuishouden. Meisje gevraagd voor koeien te melken en huishoudelijke hulp

03. 1918-08-01 Ons Dagelijks Brood Oprichting O.D.B.

04. 1918-08-09 Ons Dagelijks Brood Notariële oprichtingsakte. Doel: betaalbaar brood voor de leden Opa wordt vermeld als slotsmid.

05. 1919-05-16 R.K. Werklieden Verkiezing bestuur. Opa wordt voorzitter.

06. 1919-05-16 Idem

07. 1920-04-07 Burgerlijke stand Geboorte Willem Karel Kerkrade Zoon van M.J.Kerres-Frusch

08. 1921-10-05 Gezamenlijke vak- en Bestuursvergadering. Voorzitter: Opa Kerres

09. 1922-05-19 Staatsblad Naturalisatie M.J. Kerres.

10. 1922-05-19 Staatsblad Naturalisatie M.J.Kerres, administrateur

11. 1922-05-19 Staatsblad Voorblad van vorige publicatie.

12. 1922-10-03 Toneelvereniging Voorstelling van toneelvereniging “Vondel”. Onderafdeling van R.K. Werklieden. Opa Kerres als voorzitter.

13 1923-05-05 Katholiekendag Voorvergadering Katholiekendag Sittard. Spreker o.a. Opa Kerres.

                       “De verheven taak der arbeidersvrouw als echtgenoote en Moeder”

14. 1917-10-17 Lokale krant Geboorte A.M. Kerres op 11-10-17 (Anna Marie, tante Ennie)

15. 1925-11-12 Gemeenteraad Kort verslag raadsvergadering

16. 1925-11-17 Gemeenteraad Benoeming tot lid raadscommissie Sociale Aangelegenheden

17. 1925-12-22 Gemeenteraad Raadsvergadering. o.a. Begroting 1926 en weekmarkten Bleijerheide en Chèvremont

18. 1926-12-02 Gemeenteraad Raadsvergadering. Opa afwezig.

19. 1928-08-20 Gemeenteraad Raadsvergadering. Opa afwezig.bezwaar van mederaadslid i.v.m. levering autobanden door de heer

                        Brandts aan de
Gemeente Kerkrade. Het zou belangenverstrengeling zijn.

20. 1928-08-25 Gemeenteraad Brief aan Gedeputeerde Staten i.v.m. levering autobanden.

21. 1928-09-19 Aanwezigheid in hoedanigheid van wethouder bij vergadering Katholieke Kiesvereeniging Bleijerheide.

22. 1928-09-27 Middenstandsvereeniging Oprichting R.K. Middenstandsvereeniging.

23. 1931-04-29 Gemeenteraad Samenstelling groslijsten (voorlopige kandidaatlijsten)gemeenteraadsverkiezingen.

24. 1931-06-19 Gemeenteraad Gemeenteraadsverkiezingen. Opa is gekozen voor partij R.K. 

25. 1933-01-14 R.K.Werklieden Jaarvergadering R.K. Werkliedenvereeniging Bleijerheide. 

26. 1933-01-17 Middenstandsvereeniging Jaarvergadering R.K. Middenstand. Bestuursverkiezing. Opa Kerres niet herkozen. 

27. 1933-01-21 V.V.V.V. Oprichting afdeling van V.V.V.V. (veilig verkeer).Opa wordt gekozen in het voorlopig bestuur. 

28. 1934-05-02 Middenstandsvereenigin Opa wordt aangewezen als ondervoorzitter R.K. Middenstandsvereeniging Kom

29. 1934-11-08 Kath.Raadsfractie

30. 1934-11-10 Gemeenteraad Opa wordt gekozen om voorzitter te worden van de Katholieke Raadsfractie.Hij is nu 12 jaar in de  

                        Gemeenteraad
 

31. 1935-01-22 Provinciale Staten Opa wordt kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten

32. 1935-09-04 Gemeenteraad Opa wordt benoemd tot wethouder. 

33. 1935-09-09 Gemeenteraad Taakverdeling wethouders. Opa: slachthuis en werkverschaffing

34. 1938-08-12 R.K. Werklieden Foto: Oprichters en jubilarissen. Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de R.K.

                        Werkliedenvereniging St. Jozef.
Van deze foto is een originele afdruk beschikbaar.

35. 1938-04-11 Ziekenhuisopname Ziekenhuisopname St.Jozeph-ziekenhuis Kerkrade. Wethouder sociale zaken en loco-burgemeester,

36. 1940-01-23 Comité Jeugdige Feestavond voor jeugdige werkloozen. Opa Kerres als Werkloozen wethouder van Sociale Zaken en

                        voorzitter van het Comité tot de Ontwikkeling van Jeugdige Werkloozen

37. 1940-01-25 Vereeniging van Oprichting Afdeeling Heerlen en Omstreken van de R.K. Raadslieden Vereeniging van R.K. Raadsleden.

                        Opa wordt benoemd tot ondervoorzitter.

38. 1940-03-09 Reinigingsdienst Verdubbeling ophalen huisvuil door de firma Gebr. Kerres.

39. 1940-03-13 Reinigingsdienst Onderhandelingen met de Gebr.Kerres

40. 1940-03-20 Gemeenteraad Opa is nu blijkbaar lid van de R.K.Staatspartij

41. 1940-10-08 Gasgenerator

42. 1940-11-07 Groene Kruis Opa wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Groene Kruis

43. 1941-01-13 Centrale Keuken Opa is als wethouder aanwezig bij de opening van de Centrale Keuken

44. 1941-01-16 Gemeenteraad Opa zal als – tijdelijk – locoburgemeester burgemeester Habets namens de gemeenteraad toespreken

45. 1941-01-18 Gemeenteraad Opa spreekt burgemeester Habets toe b.g.v. van zijn ambtsjubileum

46. 1941-04-04 Reinigingsdienst De Gemeente Kerkrade koopt de reinigingswagen van de Gebrs. Kerres. Tevens wordt het contract

                        beëindigd.

47. 1941-07-23 Gemeenteraad Functieverdeling wethouders. Opa behoudt Maatschappelijk Hulpbetoon, steunregeling en

                        Jeugdwerkeloozenzorg

48. 1945-07-05 Gemeenteraad Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen. Opa staat op de Lijst Cremers

49. 1945-11-02 Gemeenteraad Spoedvergadering i.v.m. langdurige afwezigheid en burgemeester Habets.

50. 1945-11-02 Idem als 49.

51. 1945-11-20 Gemeenteraad Distributie stamkaarten. Mede-ondertekend door locoburgemeester M.J.Kerres

52. 1948-05-24 K.A.B. Gouden jubileum. Katholieke Arbeidersbeweging.Opa is hiervan de erevoorzitter.

53. 1948-12-02 Groene Kruis Opa is lid van het districtsbestuur van Het Groene Kruis.

54. 1950-05-19 Won.ver.Bleijerheide Opa wordt genoemd als voorzitter dan de Woningvereniging Bleijerheide.

55. 1950-09-05 Opa viert 25-jarig jubileum als vicevoorzitter vanHarmonie St.Pancratius.

56. 1950-10-24 Gouden legpenning voor opa i.v.m. zijn 50-jarig lidmaatschap van de K.A.B.

57. 1950-11-09 Limb.Kath.Woningbouwver. Kandideert opa als bestuurslid.

58. 1950-11-09 Idem. Opa wordt gekozen als bestuurslid.

59. 1951-06-13 Limb.Kath.Bond Woningbouwver. Opa treedt – volgens schema – af als bestuurslid.

60. 1952-04-25 Benoeming tot ere-voorzitter van Flobertschutterij Prins Hendrik.

61. 1952-07-31 Groene Kruis Groot ijveraar voor consultatiebureau Bleijerheide

62. 1953-11-24 Opa is voorzitter woningbouwver. Bleijerheide.

63. 1954-06-16 Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice

64. 1954-12-30 Opa trekt zich terug als voorzitter woningbouwvereniging Bleijerheide.

65. 1954-12-30 Afscheidsbijeenkomst i.v.m. beïndiging voorzitterschap woningbouwvereniging

66. 1955-01-05 Daadwerkelijk afscheid van bestuur woningbouwvereniging.